Par mums

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” ir jaunizveidota valsts zinātniskā institūcija, kam piešķirts publiskas atvasinātas personas juridiskais statuss. Institūts izveidots restrukturizējot un apvienojot bijušo PVD struktūrvienību „Nacionālais diagnostikas centrs” un valsts aģentūru „Latvijas Zivju resursu aģentūra”. Institūts pārņēmis visas Nacionālā diagnostikas centra funkcijas un daļu no Latvijas Zivju resursu aģentūras funkcijām.

Darbību zinātniskā institūta statusā „BIOR” uzsācis 2010.gada 1.janvārī.

2010.gada 5.janvārī Zinātniskajā padomē tika apstiprinātas Institūta kompetences jomas:

  • veikt zinātnisko darbību pārtikas, veterinārmedicīnas, vides, zivsaimniecības un citās bioloģijas nozarēs, attīstot pielietojamos un fundamentālos pētījumus, lai veicinātu zinātnes, augstākās izglītības un attiecīgo nozaru attīstību un integritāti;
  • sniegt ekspertīzi, zinātnisko pamatojumu un risku novērtēšanu nozaru attīstības politikas izstrādei;
  • atbilstoši kompetencei īstenot zivsaimniecības nozarei, zinātniskajai darbībai un valsts monitoringa vajadzībām nepieciešamo datu vākšanas programmu izpildi pārtikas kvalitātes un nekaitīguma, zivsaimniecības un dzīvnieku infekcijas slimību un zoonožu jomā;
  • īstenot projektus, lai novērtētu risku pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku infekcijas slimību jomā, nodrošinot sadarbību ar minēto jomu institūcijām un citām organizācijām;
  • veikt zivsaimnieciskās ekspertīzes un sniegt zinātnisko pamatojumu videi draudzīgas, racionālas un ilgtspējīgas zivju resursu apsaimniekošanas organizēšanai Latvijas jurisdikcijā esošajos iekšējos un jūras piekrastes ūdeņos, teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos Baltijas jūrā;
  • pildīt references laboratorijas funkcijas normatīvajos aktos noteiktajās jomās;
  • veikt laboratoriskos un diagnostiskos izmeklējumus saistībā ar valsts uzraudzību un kontroli pārtikas aprites, dzīvnieku veselības aizsardzības, dzīvnieku barības aprites un veterināro zāļu aprites jomā,
  • īstenot valsts politiku zivju krājumu atražošanas jomā, īstenojot Zivju resursu atražošanas valsts programmas pasākumus;
  • atbilstoši kompetencei pārstāvēt Latvijas intereses un īstenot starptautisko zinātnisko sadarbību, organizējot zinātniskās konferences, seminārus un citus ar zinātni saistītus informatīvos pasākumus un piedaloties tajos;
  • informēt sabiedrību un sniegt konsultācijas par Institūta kompetencē esošajiem jautājumiem.